สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560 )

 

         สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560 )

1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2557

ลำดับที่ โครงการ เลขที่ฎีกา งบประมาณ ยุทธศาสตร์
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง .5/57 2,805 3.1
    .4/57 9,940  
    .7/57 59,800  
    33/57 3,000  
    41/57 37,750  
2 ค่าจ้างเหมาที่ทิ้งขยะมูลฝอย 37/57 3,000 5.1
    79/57 3,000  
    140/57 3,000  
    197/57 3,000  
    242/57 3,000  
    288/57 3,000  
    349/57 3,000  
    426/57 6,000  
    476/57 2,971  
3 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 34/57 1,000 6.2
    314/57 900  
4 โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 52/57 4,150 7.2
    55/57 3,600  
    100/57 4,500  
    101/57 4,500  
    209/57 2,800  
    210/57 1,400  
    322/57 6,400  
    465/57 3,800  
    485/57 2,800  
5 ซ่อมเครื่องกรองน้ำประปา 57/57 69,841 1.2
    161/57 89,158  
6 อุดหนุนงานมรดกโลก 89/57 20,000 6.2

 

ลำดับที่ โครงการ เลขที่ฎีกา งบประมาณ ยุทธศาสตร์
7 โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล 35/57 1,147 7.2
    293/57 915  
    354/57 960  
8 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 91/57 69,300 5.1
9 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและพิการ 92/57 193,300 2.2
    150/57 193,300  
    207/57 194,200  
    252/57 191,100  
    297/57 169,300  
    299/57 20,700  
    361/57 161,200  
    363/57 28,000  
    411/57 156,500  
    413/57 31,700  
    468/57 152,000  
    470/57 34,300  
10 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ 94/57 28,611 6.2
    95/57 13,612  
    96/57 4,750  
    97/57 34,155  
    98/57 15,840  
    308/57 39,590  
    480/57 900  
11 โครงการกำจัดวัชพืชในคลองชลประทาน 106/57 12,870 5.1
12 งบประมาณเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 107/57 5,475 7.2
13 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 108/57 15,865 3.3
    368/57 10,576  
14 อาหารเสริม (นม) รร.เจ้าฟ้าสร้างและอาหารกลางวัน 109/57 8,400 2.2
    166/57 7,200  
    167/57 268,000  
    358/57 23,760  

 

ลำดับที่ โครงการ เลขที่ฎีกา งบประมาณ ยุทธศาสตร์
    164/57 38,258  
    167/57 268,000  
    254/57 20,600  
    262/57 74,397  
    488/57 29,429  
15 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 216/57 137,400 7.2
    221/57 400  
16 ขุดลอกคลองขวาง 217/57 76,230 1.1
17 โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 219/57 20,000 3.1
18 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 260/57 55,806 2.4
19 ปรับปรุงท่อเมนประปา 261/57 50,490 1.2
20 ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 3 264/57 63,855 1.1
    313/57 25,740  
21 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่

ประชาชน

266/57 1,350 3.2
    307/57 5,000  
22 ขยายเขตไฟฟ้า 302/57 98,010 1.2
23 ซ่อมแซมเสียงไร้สาย หมู่ 1 – 3 310/57 361,588 1.2
24 โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 321/57 27,000 7.2
    356/57 400  
    357/57 11,286  
25 วัสดุการศึกษา 367/57 33,660 2.3
    479/57 14,857  
26 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 403/57 56,430 7.2
27 ติดตั้งซ่อมแซมไฟถนน 428/57 31,680 1.2
28 โครงการทำถนน หมู่ 4 429/57 1,979,327 1.1
29 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 446/57 10,000 4.1
30 โครงการปรับปรุงสถานที่ราชการ (สำนักงาน) 449/57 444,803 7.2
31 ซ่อมแซมผิวจราจร คสล. หมู่ 4 475/57 8,500 1.1
32 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 343/57 16,000 7.2
    356/57 400  
    357/57 11,400  
33 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 32/57 14,280 7.2
34 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 158/57 1,300 2.3

 

ลำดับที่ โครงการ เลขที่ฎีกา งบประมาณ ยุทธศาสตร์
    162/57 20,000  
    163/57 6,500  
35 โครงการให้บริการเคลื่อนที่แก่ประชาชน 266/57 450 7.2
    307/57 5,000  
36 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมที่ดำเนินการโดย อบต.บ้านแป้ง 50/57 5,100 7.2
    218/57 72,000  
    221/57 400  
    222/57 137,400  
    418/57 20,000  
    419/57 400  
    420/57 146,800  
    462/57 10,000  
    464/57 4,500  
37 วัสดุดับเพลิง 259/57 49,950 7.2
38 โครงการพัฒนาสุขภาพและศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุ 109/57 8,400 2.2
    166/57 7,200  
    358/57 24,000  
    463/57 8,960  
    507/57 5,040  
39 โครงการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม 93/57 70,000 3.4
    260/57 56,370  
40 ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา 398/57 40,000 2.4
41 ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 51/57 1,200 2.4
42 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 111/57 1,800 7.2
43 โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ 139/57 17,600 3.4
    159/57 1,750  
    309/57 12,600  
44 โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน 515/57 60,000 2.4
45 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 317/57 25,443 4.4
46 ปรับภูมิทัศน์ถนนสายในตั้งแต่วัดบ้านแป้ง หน้าศาลหมู่ 3 265/57 23,265 1.1
47 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงาน 49/57 35,265 1.1
    51/57 1,200  
48 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยตำบลบ้านแป้ง

410/57 95,040 3.3

 

ลำดับที่ โครงการ เลขที่ฎีกา งบประมาณ ยุทธศาสตร์
49 โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน     7.2
50 ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ 57/57 69,841 1.1
51 โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนและสนับสนุนหมุนเวียนแก่กลุ่มอาชีพอื่นๆ 187/57 20,710 2.1
52 ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 447/57 97,020 1.3
53 โครงการพัฒนาศูนย์บริการเกษตรกร 84/57 17,704 4.1
54 โครงการสนับสนุนสินค้า และผลิตภัณฑ์ในชุมชน 464/57 4,500 2.1
55 โครงการขับขี่ปลอดภัย 478/57 6,114 3.4
56 โครงการทุนการศึกษา 316/57 5,000 2.3
57 โครงการส่งเสริมให้กลุ่มสตรี และเยาวชนมีส่วนร่วมในการบริการ อบต. 220/57 19,305 3.1
58 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 33/57 3,000 7.1
59 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 105/57 12,497 4.2
60 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 110/57 12ล097 3.1
61 การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 187/57 20,710 2.3
62 โครงการปลูกต้นไม้ 212/57 41,645 5.1
63 โครงการอบรมความรู้ด้านการเกษตร 345/57 13,277 4.1
64 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 357/57 13,286 4.3
65 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 368/57 10,576 2.4
66 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ไม่เผาตอซังในนาข้าว 296/57 15,349 4.2
67 โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย 304/57 20,000 6.1
68 โครงการขุดลอกคลองบ้านแป้ง 305/57 90,090 1.2
69 โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร 308/57 39,590 1.2
70 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตหมู่ที่ 1 – 4 473/57 38,486 1.1
71 โครงการสนับสนุนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 513/57 4,950 7.1
72 โครงการสุขาภิบาลอาหาร 507/57 5,040 2.4
    508/57 2,800