แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นแผนที่ได้จัดทำขึ้นภายใต้กระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จนนำมาสู่การจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นแนวทางบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

 

 

 

(ลงชื่อ)………………………………..

                                                                                                    (นายสำราญ  ธรรมสุนทรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

หลักการและเหตุผลแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจึงได้ดำเนินงานจัดทำแผนการดำนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 และแผนงาน / โครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การจัดการและการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน  คือ ส่วนที่ 1 บทนำ และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ เพื่อให้ทราบโครงการ / กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

 1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 2. เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวกและชัดเจนในการดำเนินการต่างๆ
 3. เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปสู่แผนการดำเนินงาน

 

 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5  ข้อ 26, ข้อ 27 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานต่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

 

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

    การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

 แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน  เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ  ดังนี้

 1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action  Plan)
 2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
 3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง
 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด / อำเภอ หรืออำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่  2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น  2  ส่วน คือ

ส่วนที่  1  บทนำ

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งจัดทำประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ประจำปีงบประมาณ 2560  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

 1. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง มีแผนงาน  โครงการพัฒนาตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น
 3. เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง มีการดำเนินการกิจกรรมหรือมีโครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส

แผนผังการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.4

 

แบบ  ผด. 01

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ที่ดำเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

 

11

 

26.19

 

1,280,000

 

11.02

สำนักปลัด

กองช่าง

กองคลัง

รวม 11 26.19 1,280,000 11.02
2.การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

2.2 แผนงานการศึกษา

2.3 แผนงานสาธารณสุข

 

 

2

6

3

 

 

4.76

14.29

7.14

 

 

100,000

835,500

135,000

 

 

0.86

7.19

1.16

 

 

สำนักปลัด

 

 

รวม 11 26.19 1,070,500 9.21
3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/บริหารจัดการ/การส่งเสริมการลงทุน/พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 

 

 

13

 

 

 

30.95

 

 

 

5,699,000

 

 

 

49.05

 

กองช่าง

 

 

รวม 13 30.95 5,699,000 49.05

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ที่ดำเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก
4.การพัฒนาด้านการศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอด

ทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม นันทนาการ

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

9.52

 

 

 

 

 

170,000

 

 

 

 

 

1.46

 

 

 

สำนักปลัด

 

 

รวม 4 9.52 170,000 1.46
5.การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี / นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

5.1 แผนงานงบกลาง

 

 

 

3

 

 

 

7.14

 

 

 

3,400,000

 

 

 

29.26

 

 

สำนักปลัด

กองช่าง

 

 

รวม 3 7.14 3,400,000 29.26
รวมทั้งสิ้น 42 99.99 11,619,500 100

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. โครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานทุกอย่างที่ทำนอกเวลาราชการ  เช่น

-ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ

-ร่วมพิธีสำคัญของรัฐ/พิธีทางศาสนา เป็นต้น

20,000 พื้นที่ตำบลบ้านแป้ง  

 

สำนักปลัด

2. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ในสำนักงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกอย่างที่เสียหายให้มีสภาพที่ใช้งานได้ 100,000 ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง กองช่าง
3. โครงการจัดซื้อวัสดุไว้ใช้ในสำนักงาน ซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน 30,000 ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง สำนักปลัด

 

ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา เพื่อหาข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนา 50,000 ศาลา sml

ทั้ง 4 หมู่

สำนักปลัด
5. โครงการจัดซื้อวัสดุ

งานบ้านงานครัว

ได้วัสดุที่เกี่ยวกับงานบ้านงานครัวจำนวนหนึ่ง 30,000 ที่ทำการ อบต.บ้านแป้ง สำนักปลัด
6. โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น ได้วัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่นจำนวนหนึ่ง 500,000 ที่ทำการ อบต.

บ้านแป้ง

สำนักปลัด
7. โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารได้รับประโยชน์จาก

เงินอุดหนุน

20,000 สำนักปลัด
8. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและการกำจัดขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะตามหมู่บ้านต่างๆ 80,000 ภายในพื้นที่ตำบล

บ้านแป้ง

สำนักปลัด
9. โครงการจ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย มีการนำขยะไปทิ้งตามจุดที่ได้กำหนดไว้ 100,000 บ่อขยะ

มหาพราหมณ์

สำนักปลัด
10. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ได้ทำการศึกษาดูงานตามสถานที่ได้กำหนดไว้ 300,000 สถานที่ศึกษาดูงานที่กำหนดไว้ สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

11. โครงการจัดซื้อวัสดุ

เครื่องดับเพลิง

ได้วัสดุเครื่องดับเพลิงจำนวนหนึ่งไว้ใช้ 50,000 ที่ทำการ อบต.

บ้านแป้ง

สำนักปลัด

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    2.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000 โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง สำนักปลัด
13. โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 50,000 พื้นที่ตำบลบ้านแป้ง สำนักปลัด

  2.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14. โครงการวันเด็กแห่งชาติ เด็กได้รับความสนุกสนานและความรู้ 40,000 ศาลา sml

หมู่ที่  2

สำนักปลัด
15. โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 125,000 ที่ทำการ อบต.

บ้านแป้ง

สำนักปลัด
16. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ได้วัสดุการศึกษาไว้ใช้ประกอบการเรียนการสอน 20,000 ที่ทำการ อบต.

บ้านแป้ง

สำนักปลัด

 

ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17. โครงการอาหารเสริม (นม)

สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้น ป.1 – 6 ร.ร.เจ้าฟ้าสร้าง

เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม)

 

27,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง สำนักปลัด
18. โครงการอาหารเสริม (นม)

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแป้ง

เด็กเล็ก อบต.

บ้านแป้งได้รับ

อาหารเสริม (นม)

47,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักปลัด
19. โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน

รร.เจ้าฟ้าสร้าง

เด็กได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อ

ร่างกาย

576,000 โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง สำนักปลัด

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20. โครงการควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ /โรคพิษสุนัขบ้า/

โรคไข้เลือดออก / โรคไข้หวัดใหญ่ /โรคบาดทะยัก/โรคไข้มาลาเลีย/โรคอาหารเป็นพิษ/โรคอหิวาตกโรค เป็นต้น

มีการเตรียมน้ำและอาหารไว้บริการประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 5,000 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป้ง 2 สำนักปลัด
21. โครงการจัดซื้อวัสดุ

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

มีวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ไว้ใช้ในการปฏิบัติการ 100,000 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง สำนักปลัด
22. โครงการจัดซื้อวัสดุ

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

มีวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ไว้ใช้ในการปฏิบัติการ 100,000 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง สำนักปลัด
23. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านได้รับการ

พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

 

30,000 สำนักปลัด
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/บริหารจัดการ/การส่งเสริมการลงทุน/พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

  3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  cctv หมู่ที่ 1 – 4 ได้กล้องวงจรปิด cctv ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 ตัว 500,000 บริเวณพื้นที่หมู่ 1 – 4 กองช่าง
25. โครงการก่อสร้างลาน คสล.ภายในบริเวณระบบประปาหมู่ที่ 3 ได้ลาน คสล.

หนาเฉลี่ย 0.12 ม.

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 343 ตรม.

189,000 ลานประปาหมู่ที่  3 กองช่าง
26. โครงการจัดทำป้ายซอยในตำบล ได้ป้ายบอกซอยในหมู่ที่ 1 – 4 จำนวนหนึ่ง 170,000 ซอยภายในพื้นที่ตำบลบ้านแป้ง กองช่าง
27. โครงการยกระดับถนนจากโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างถึงปั๊ม

ม.1

มีการยกระดับถนนให้ได้มาตรฐาน 1,200,000 ภายในพื้นที่หมู่ที่ 1 กองช่าง
28. โครงการสร้างคันกั้นน้ำจากสะพานข้ามคลองถึงชลประทาน หมู่ 2 ได้คันกั้นน้ำ 1 แห่ง 250,000 ภายในพื้นที่หมู่ที่ 2 กองช่าง
ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
29. โครงการก่อสร้างลาน คสล.ภายในบริเวณระบบผลิตประปา หมู่ที่ 4 ได้ลาน คสล. หนา

เฉลี่ย 0.12 ม.

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 369 ตรม.

340,000 พื้นที่ลานประปาหมู่ที่4 กองช่าง
30. โครงการซ่อมแซมถนนหน้าบ้านกำนันพร้อมท่อลอด หมู่ที่ 4 ได้ถนนที่มีคุณภาพ 2,000,000 ภายในพื้นที่หมู่ที่ 4 กองช่าง
31. โครงการสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน โครงสร้างเหล็ก  หมู่  2 ได้สะพานข้ามคลอง ที่ได้มาตรฐาน 1 แห่ง 100,000 ภายในพื้นที่

หมู่ที่ 2

กองช่าง
32. โครงการทำสถานที่ออกกำลังกายหน้าหลวงพ่อปู่  สำหรับผู้สูงอายุ   หมู่  3 ได้สถานที่ออกกำลังกาย  1 แห่ง 200,000 ภายในพื้นที่

หมู่ที่  3

 กองช่าง
33. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับติดตั้งหมู่ที่ 1 – 4 ได้เครื่องออกกำลังกายที่มีมาตรฐานจำนวนหนึ่ง 120,000 ภายในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 4 กองช่าง
34. โครงการก่อสร้างสะพาน

(ข้างร้านศิริวรรณ ไวยปิติ)

หมู่ที่ 1

ได้สะพานที่มีคุณภาพ 1 แห่ง 200,000 ภายในพื้นที่

หมู่ 1

กองช่าง
35. โครงการซ่อมไหล่ทางในพื้นที่หมู่ที่ 1 ได้ไหล่ทางที่มีมาตรฐาน 200,000 ภายในพื้นที่

หมู่ 1

กองช่าง

 

ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
36. โครงการซ่อมแซมรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รั้วความสูง 2  ม.

ยาว  50  ม.

230,000 ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง กองช่าง

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
37. โครงการวันสำคัญ / งานรัฐพิธี เช่น วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันแม่แห่งชาติ

วันปิยมหาราช เป็นต้น

พนักงานส่วนตำบลทุกคนได้เข้าร่วมพิธีวันสำคัญต่างๆ 100,000 สถานที่ทางราชการกำหนดไว้ สำนักปลัด

กองช่าง

กองคลัง

 

 

 

ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
38. โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น  ประเพณีวันสงกรานต์  ประเพณีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เป็นต้น

 

พนักงานส่วนตำบลพร้อมประชาชนได้เข้าร่วมงานประเพณีท้องถิ่นดังกล่าว 50,000 พื้นที่ตำบลบ้านแป้ง สำนักปลัด
39. โครงการอุดหนุนงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก งานยอยศยิ่งฟ้า

อยุธยามรดกโลก

ดำเนินการไปได้ด้วยดี

20,000 สถานที่ทาง

ราชการกำหนด

สำนักปลัด

 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี /นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

  5.1 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีรายได้ 2,500,000 ที่ทำการ อบต. สำนักปลัด
41 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคน

พิการ

ผู้พิการมีรายได้ 400,000 ที่ทำการ อบต. สำนักปลัด
42 โครงการใช้จ่ายในกรณีเกิด

สาธารณภัยฉุกเฉินหรือ

จำเป็นเร่งด่วน

ประชาชนได้รับการ

ช่วยเหลือ

500,000 พื้นที่ภายในตำบลที่ประสบ

สาธารณภัย

สำนักปลัด

กองช่าง