แผนการจัดหาพัสดุ

 

 13

แผนการจัดหาพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ  2561

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

อำเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา