ข้อมูลรายรับและรายจ่าย

ตารางการเปรียบเทียบรายรับและรายจ่าย

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งปีงบประมาณ  2557

ลำดับที่ ปี พ.ศ. รายรับ รายจ่าย
รายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งหมด
1 2557 12,478,640.31 4,095,979.00 16,574,619.31 10,924,194.84

สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2558

ลำดับที่ โครงการ เลขฎีกา แผนสามปี

(หน้า)

ยุทธศาสตร์
1 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 363/58 27 1
2 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  1 268/58 26 1
3 โครงการซ่อมผิวจราจรโดยใช้แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 218/58 26 1
4 โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 210/58 59 1
5 โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด 497/58 49 7
6 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาและจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย 99/58 35 2
7 โครงการปรับระดับถนนตก หมู่ 3 458/58 27 1
8 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป้ง 2 484/58 25 1
9 โครงการอุดหนุนงานมรดกโลก 38/58 47 6
10 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ 338/58 52 7
11 โครงการขยายไฟทาง หมู่ 1 – 4 (ซ่อมไฟทางสาธารณะ) 384/58 28 1
12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 1 -4 294/58 28 1
13 โครงการวันสำคัญ/งานรัฐพิธี 24/58 47 6
14 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและประชาคมหมู่บ้าน 232/58 36 3
15 โครงการกำจัดวัชพืชในคลองชลประทานริมถนน/ทางสาธารณะ 126/58 45 5
16 โครงการปรับปรุงสถานที่ราชการ

(จัดซื้อวัสดุก่อสร้างทรายถม)

479/58 53 7
17 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 409/58 50 7
18 โครงการรางระบายน้ำ หมู่ 1 – 4 (ทำความสะอาดรางระบายน้ำ) 487/58 25 1
19 โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลองบ้านแป้ง  หมู่ 1 126/58 28 1
20 โครงการให้บริการเคลื่อนที่แก่ประชาชน 451/58 53 7
21 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน  งานครัว 445/58 52 7
22 โครงการดำเนินการจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 2.4 x 1.30 ม. 404/58 47 6
23 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  ธงชาติขนาด 120 / 180 ซ.ม. 385/58 52 7
24 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 431/58 52 7
25 โครงการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 123/58 52 7
26 โครงการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย 122/58 52 7

 

ลำดับที่ โครงการ เลขฎีกา แผนสามปี

(หน้า)

ยุทธศาสตร์
27 โครงการจ่ายค่าทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการ อบต. เคลื่อนที่บริการประชาชน 289/58 53 7
28 โครงการดำเนินการจัดทำป้าย  (ไวนิล) ตามโครงการ อบต. เคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชน จำนวน 1 ป้าย

ขนาด 1 x 2  เมตร

288/58 53 7
29 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน 381/58 32 2
30 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  ผมหมึกเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน  1 213 /58 52 7
31 โครงการจัดซื้อหมึกผงเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 4  ตลับ 212/58 52 7
32 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานในส่วนการคลัง 216/58 52 7
33 โครงการดำเนินการทำป้าย (ไวนิล) จำนวน 1 ขนาด1×2ม. 173/58 36 3
34 โครงการทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มจำนวน 1 มื้อ  อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน  2  มื้อ  และของสมานาคุณ จำนวน  2 ขึ้นตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ (โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ) 176/58 51 7
35 โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำเลียบ ทช 3469 หมู่ที่ 1 – 3 126/58 29 1
36 โครงการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 123/58 52 7
37 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานในส่วนการคลังจำนวน 3 รายการ 132/58 52 7
38 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานในส่วนสำนักปลัด 25รายการ 131/58 52 7
39 โครงการติดตั้งผ้าม่านขนาด 3.20 x 1.80  ม. จำนวน 4 ชุด ผ้าม่านขนาด  1.03 x 2.07 ม. จำนวน 1 ชุดและติดตั้งฟิล์มผ้าห้องประชุม  อบต.บ้านแป้ง 188/58 52 7
40 โครงการซ่อมแซมระบบไฟทางสาธารณะและระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬา 148/58 28 1
41 โครงการซ่อมแซมกระบะบรรทุกขยะมูลฝอยและระบบไฮดรอลิคอัดท้ายของรถบรรทุกขยะมูลฝอย 150/58 52 7
42 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม จำนวน2 ตัว 42/58 52 7
43 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน  13 รายการ 170/58 52 7
44 โครงการจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  6 รายการ 169/58 52 7
45 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอร์รี่ 100

พลัส  1  ชุด

168/58 52 7

 

ลำดับที่ โครงการ เลขฎีกา แผนสามปี

(หน้า)

ยุทธศาสตร์
46 โครงการจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์และเครื่องเสียงในวันพ่อแห่งชาติ 78/58 47 7
47 โครงการจัดซื้อยาง พร้อมบริการเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ

เอนกประสงค์

40/58 52 7
48 โครงการจัดซื้อยาง พร้อมบริการเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย 39/58 52 7
49 โครงการซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ

เอนกประสงค์

290/58 52 7
50 โครงการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย 291/58 52
51 โครงการทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 231/58 36 3
52 โครงการซ่อมไฟทางสาธารณะ ของ อบต.บ้านแป้ง 486/58 28 1
53 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน 43/58 52 7
54 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม 477/58 52 1
55 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่  1 – 4 482/58 28 1
56 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 453/58 26 1
57 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเศียร  ทาสมบูรณ์  หมู่ที่ 4 452/58 26 1
58 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับสำนักงาน 491/58 52 7
59 โครงการสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์และสื่อการเรียน การสอน 1/58 33 2
60 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานในส่วนสำนักปลัด 3 รายการ 478/58 52 7
61 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   2  รายการ 62/58 52 7
62 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่  1 -4 389/58 28 1
63 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหู่ที่  1 – 4 443/58 28 1
64 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 1 – 4 100/58 28 1
65 โครงการจ้างทำอาหารให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 117/58 32 2
66 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 365/58 36 3

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560 )  94  โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2558  จำนวน  66  โครงการ

ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ  66 x 100  =  70.22

94