ข้อมูลติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐

เบอร์โทรศัพท์หมายเลข
โทร. /โทรสาร ๐-๓๕๗๙-๕๕๐๙

Facebook :
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
https://www.facebook.com/banpang.org/