สื่อประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระภาษี  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่  และค่าธรรมเนียม  ประจำปี  พ.ศ.  2560

  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ผู้รับประเมินหรือบุคคลผู้พึงชำระค่าภาษียื่นแบบพิมพ์  เพื่อแจ้ง

รายการทรัพย์สินและชำระค่าภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  2560  และยื่นชำระภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

  1. ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1)  และชำระเงิน

ค่าภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม  2560  (กรณีติดตั้งป้ายใหม่ให้ยื่นแบบแสดงรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งและแสดงป้าย)

  1. ภาษีบำรุงท้องที่ ให้ผู้รับประเมินหรือบุคคลผู้พึงชำระค่าภาษียื่นแบบแสดงรายการ

(ภ.บ.ท.5)  เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินและชำระเงินค่าภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน  2560  (บุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ภายใน  30  วัน  (นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น)

  1. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/ตลาด/สถานที่จำหน่าย

อาหาร,สถานที่สะสมอาหาร  ให้ผู้ที่จะขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาต/คำขอต่ออายุก่อนวันหมดอายุใบอนุญาต

จึงประกาศให้ประชาชน  ผู้ประกอบการ  เจ้าของร้านและบุคคลหรือนิติบุคคล  ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี  ติดต่อขอรับแบบและยื่นชำระภาษีที่  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง  ในวันเวลาราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งจึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

  

ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ.  2559  เวลา  10.00  น.

 

การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความ

เคลื่อนไหวของการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ในแต่ละเดือนสำหรับเดือนนี้มีการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง

  • การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2560

ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเป็นเงินสด และจะดำเนินการโอนผ่านธนาคารไม่เกินวันที่ 10 กันยายน 2560

เกร็ดความรู้

ทำได้ไหม งดเหล้าเข้าพรรษา?

    วันเข้าพรรษา  เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา” ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของภิกษุสงฆ์ คือ…พระภิกษุสงฆ์จะได้พักผ่อนหลังจากที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลานานเพื่อให้พระสงฆ์มีเวลาศึกษาพระธรรมวินัยมากขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้บำเพ็ญกุศล

อย่างไรก็ตาม หากพุทธศาสนิกชนอย่างเรา ๆ หันมาร่วมแรงร่วมใจกัน“งดเหล้าเข้าพรรษา” ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ลด ละ เลิกอบายมุขสิ่งเสพติดต่าง ๆในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน อะไร ๆ ก็คงจะดีขึ้นกว่าไหม ทั้งปัญหาสังคม คดีอาชญากรม อุบัติเหตุ ปัญหาการทะเลาะวิวาทกันในวงเหล้าก็คงจะลดลงด้วย