ข้อมูลพื้นฐานของ อบต.

ข้อมูลพื้นฐานของ อบต.

สภาพทั่วไป

  • ที่ตั้งของตำบลและขนาด

ตำบลบ้านแป้ง เป็นหนึ่งใน ๑๘ ตำบล ของอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางปะอิน ทางทิศตะวันตก ประมาณ ๒.๕๐ กิโลเมตร

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘.๓๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕,๒๓๒.๕๐๐ ไร่

 

  • อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  ตำบลวัดยม     อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศใต้             ติดต่อกับ  ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

  • ลักษณะภูมิประเทศ

มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม สลับกับลุ่มมาก สามารถแบ่งได้ ๒ บริเวณ คือ

  • อยู่บริเวณทิศเหนือและทิศใต้ของตำบล บริเวณ หมู่ ๑,๒,๓
  • อยู่บริเวณทิศตะวันตกของตำบล บริเวณ หมู่ ๔

 

  • แหล่งแม่น้ำลำคลอง

แม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านพื้นที่ หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๓

คลองบ้านแป้ง   ไหลผ่านพื้นที่ หมู่ ๑

คลองชุมแสง       ไหลผ่านพื้นที่ หมู่ ๓ ถึง หมู่ ๔

 

  • เส้นทางคมนาคม

ทางบก เส้นทางคมนาคม ใช้ทางหลวง หมายเลข ๓๔๖๙ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗

ทางน้ำ เส้นทางคมนาคม ใช้แม่น้ำเจ้าพระยาในการสัญจร

 

 

เขตการปกครอง

 

  • เขตการปกครอง

ตำบลบ้านแป้งแบ่งการปกครองออกเป็น  ๔  หมู่

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
บ้านแป้ง
บ้านแป้ง
บ้านปูน
บ้านโค้กเจ็ก

 

  • ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น                   ๒,๐๙๓   คน

เป็นชาย                 ๑,๐๕๑   คน

เป็นหญิง        ๑,๐๔๒  คน

จำนวนครัวเรือน          ๕๐๖    ครัวเรือน

 

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
๒๓๔ ๒๒๗ ๔๖๑ ๑๐๓
๑๕๔ ๑๘๓ ๓๓๗ ๗๕
๓๙๖ ๓๗๖ ๗๗๒ ๑๘๐
๒๖๘ ๒๕๖ ๕๒๔ ๑๔๙
รวม ๑,๐๕๒ ๑,๐๔๒ ๒,๐๙๔ ๕๐๗