ภาพกิจกรรม

  • โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2559

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ได้ดำเนินการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ วัดบ้านแป้ง ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

123

  • ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก เปื่อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งนำโดยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ได้ดำเนินการจัดทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปากเปื่อย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

12

โครงการฝึกอบรมและสัมมนากราบไหว้พระบรมศพ

234567

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร

12

เข้าร่มพิธีจุดเทียนถวายอาลัยปัณรสมวาร  (15  วัน) 

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่  27  ตุลาคม  2559 

ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่  1 (พระเจ้าอู่ทอง)

1232-14