วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  • วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้เพียงพอ การคมนาคมสะดวก สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  เศรษฐกิจดี  มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ”

 

  • พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
  • จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
  • จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย จัดให้มีการส่งเสริมการลงทุน การวางแผน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
  • จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี / ตามนโยบายที่สำคัญของรัฐ