ประวัติ อบต.บ้านแป้ง

ประวัติควมเป็นมา

ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เล่าถึงประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านแป้ง  โดยไม่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งแต่เดิมไม่ได้ชื่อ บ้านแป้ง แต่มีชื่อว่าตำบลอินจำปา โดยนายอิน กับ นางจำปา สองสามีภรรยาได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดประจำตำบลขึ้น ชื่อวัดอินจำปา ซึ่งคนส่วนใหญ่สมัยเก่าก่อนส่วนมากจะร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดโดยเฉพาะอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักของชาวพระนครศรีอยุธยาและคนทั่วไปคือ อาชีพทำแป้งแต่งหน้า หลังจากนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่จะเรียกวัดอินจำปาเป็นวัดบ้านแป้งตามคำเรียกขานของชาวบ้านสืบต่อกันมาตามที่มาของประวัติ

 

     วิสัยทัศและพันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้เพียงพอ การคมนาคมสะดวก สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ “

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

 • จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
 • จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม  และความสงบเรียบร้อยจัดให้มีการส่งเสริมการลงทุน การวางแผน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 • จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี/ตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 • มีโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว  และปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
 • ประชาชนมีอาชีพ และรายได้พอเพียง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • มีการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และสงบเรียบร้อย มีการส่งเสริมการลงทุน การวางแผนพาณิชยกรม และการท่องเที่ยว
 • มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี/ตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

ตราสัญลักษณ์ 

13

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

1.สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ตำบลบ้านแป้ง เป็นตำบลหนึ่งใน  18 ตำบลของอำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศตะวันตก  ประมาณ 2.50 กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  ประมาณ 8.372 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  5,232.500 ไร่

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  ตำบลวัดยม  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศใต้        ติดต่อกับ  ตำบลบ้านพลับ  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ของตำบลบ้านแป้ง  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับลุ่มมาก สามารถแบ่งเป็น  2 บริเวณ ดังนี้

 1. พื้นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่อยู่บริเวณทิศเหนือ และทิศใต้ของหมู่ที่ 1 , 2 , 3
 2. พื้นที่ราบลุ่มมาก ส่วนใหญ่อยู่บริเวณทิศตะวันตกของตำบล บริเวณหมู่ที่ 4

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอากาศมี  3  ฤดู  คือ ฤดูฝน  ฤดูหนาว  ฤดูร้อน

ฤดูฝน ในตำบลบ้านแป้ง จะเริ่มต้นเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดเข้ามาถึงก้นอ่าวไทย ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดผ่าน และมีฝนตกแผ่กระจายตามแนวร่องมรสุม และยังได้รับฝนจากพายุดีเปรสชันที่มีปริมาณมากในระยะปลายเดือนกันยายน และต้นเดือนตุลาคม ฝนในตำบลบ้านแป้งจะตกมาก ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึง กันยายน ฤดูฝนจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว  ในตำบลบ้านแป้ง อากาศไม่หนาวเย็นเท่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะอยู่ใต้ลงมาอิทธิพลของอากาศหนาวที่พัดมาจากดินแดนทางเหนือ ของประเทศ ฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม ประมาณกลางเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนั้น จะเป็นระยะเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนมา เป็นฤดูหนาวหรือจาก ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มาเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริ่มมีลมเย็นพัดจากตอนบนลงไปตามลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพราะตอนบนของภาคมี อากาศเย็นและความกดอากาศ สูงกว่าอากาศเหนือน่านน้ำอ่าวไทย เรียกลมนี้ว่า ” ลมข้าวเบา ” หรือ ” ลมว่าว ”

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคม ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคมและเมษายน อากาศเหนือภาคพื้นทวีปและประเทศไทยจะมีอุณหภูมิ สูงขึ้น และอุณหภูมิ จะสูงกว่าอุณหภูมิเหนือพื้นน้ำอ่าวไทย จึงมีลมพัดจากอ่าวไทยขึ้นไปตามลุ่มน้ำเจ้าพระยา เรียกว่า ” ลมตะเภา ” ส่วนในเดือนเมษายนอุณหภูมิ จะสูงที่สุด แต่บริเวณที่อยู่ใกล้ทะเล จะได้รับอิทธิพลของลมทะเล ซึ่งจะพัดแรงในตอนบ่ายถึงเย็น ทำให้อุณหภูมิบริเวณตอนล่างของภาคลดความรุนแรงลง

1.4ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในตำบลบ้านแป้ง  ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวตลอดชั้น การระบายน้ำค่อนข้างเลว  น้ำซึมผ่านปานกลาง  เหมาะสมในการปลูกข้าวแต่มีปัญหาเรื่องดินเป็นกรด (ดินเปรี้ยว )  ลักษณะสีของดิน ดำเทา

ดำน้ำตาล  น้ำตาลเทา

1.5ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแม่น้ำสายหลักของประเทศ คือ แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกของตำบลตลอดทั้งปี  นอกจากนั้นก็ยังมีคลองอีก เช่น คลองชุมแสง  คลองบ่อหลา และคลองบางผี ลักษะของน้ำก็เป็นน้ำจืด

1.6ลักษณะของไม้และป่าไม้

ตำบลบ้านแป้งไม่ค่อยมีป่าไม้ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ที่ราบลุ่มติดแม่น้ำ  จะมีก็แต่ป่าจำพวกที่ขึ้นตามริมฝั่งแม่น้ำ  เช่น ต้นมะกอกน้ำ เป็นต้น

2.ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

ตำบลบ้านแป้งเป็นตำบลที่อยู่ในอำเภอบางปะอิน  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  4  หมู่บ้าน คือ

 1. บ้านแป้ง หมู่ 1
 2. บ้านแป้ง หมู่ 2
 3. บ้านปูน หมู่ 3
 4. บ้านโคกเจ๊ก หมู่ 4

2.2 การเลือกตั้ง

มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เมื่อวาระครบ  4  ปี

3.ประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

บ้านแป้งหมู่ที่ 1   ประชากรชาย  189  คน     ประชากรหญิง  192   คน

บ้านแป้งหมู่ที่ 2   ประชากรชาย    86  คน     ประชากรหญิง  112   คน

บ้านปูนหมู่ที่ 3    ประชากรชาย   382 คน    ประชากรหญิง  359    คน

บ้านโคกเจ๊กหมู่ที่ 4  ประชากรชาย  203  คน  ประชากรหญิง  204   คน

          3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

จำนวนประชากรเยาวชน อายุต่ำกว่า  18  ปี    

ประชากรชาย   140  คน   ประชากรหญิง  137  คน

จำนวนประชากรอายุ  18 – 60  ปี

ประชากรชาย   591  คน  ประชากรหญิง  574   คน

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 

ประขากรชาย   129  คน  ประชากรหญิง  156  คน

หมายเหตุ วันที่อ้างอิง  14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

4.สภาพทางสังคม

        4.1การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา (ร.ร. เจ้าฟ้าสร้าง )           1    แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านแป้ง )                       1    แห่ง

       4.2สาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล                              2   จุด

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  1   แห่ง

       4.3 อาชญากรรม

ไม่มีข้อมูลเรื่องอาชญากรรม

       4.4 ยาเสพติด

ส่วนใหญ่แล้วก็จะมียาเสพติด ประเภทยาบ้าที่ระบาด ในพื้นที่โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น

      4.5 การสังคมสงเคราะห์

 

5.ระบบบริการพื้นฐาน

        5.1 การคมนาคมขนส่ง

มีรถสองแถวประจำทาง , เรือข้ามฟาก , รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง

        5.2 การไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งมีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน ครบทุกหมู่บ้าน ทั้ง  4  หมู่บ้าน

        5.3 การประปา

ตำบลบ้านแป้งมีระบบผลิตประปา  3  แห่ง  คือ

หมู่ 1 และหมู่ 2  ใช้ประปาร่วมกัน    1   แห่ง

หมู่ 3  มีระบบผลิตประปา              1   แห่ง

หมู่ 4  มีระบบผลิตประปา              1   แห่ง

         5.4 โทรศัพท์

มีโทรศัพท์สำนักงาน ตามสถานที่ราชการ เช่น  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง เป็นต้น ส่วนตู้โทรศัพท์สาธารณะมีเฉพาะตู้และเลิกใช้แล้ว

         5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ  ครุภัณฑ์

ไม่มีสำนักงานไปรษณีย์หรือการสื่อสาร ตั้งอยู่ในพื้นที่

6.ระบบเศรษฐกิจ

           6.1 การเกษตร

 ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ในตำบลบ้านแป้งก็ใช้สำหรับทำการเกษตร เช่น ทำนา ซึ่งปีหนึ่งก็ทำได้  3  ครั้ง ก็อาศัยน้ำตามคลองต่างๆที่อยู่ในบ้านแป้ง

           6.2 การประมง

ไม่มีข้อมูลในเรื่องการประมง

           6.3 การปศุสัตว์

ก็มีประชากรเลี้ยงเป็ด และไก่ในพื้นที่ แต่ก็มีเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบกับอาชีพของประชากรทั้งตำบล

           6.4 การบริการ

ก็มีร้านค้าในตำบล เพื่อให้บริการแก่ประชาชน

           6.5 การท่องเที่ยว

มีสถานท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ พระตำหนักสิริธรราชปิตุจฉา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง

           6.6 อุตสาหกรรม

มีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับกระดาษ 1 แห่ง คือ บริษัท พี.ซี.ไอ  เปเปอร์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่บ้านโคกเจ๊ก หมู่ที่ 4

           6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

มีกลุ่มอาชีพเย็บผ้าโหล  ในบ้านแป้งหมู่ที่  1 เป็นต้น

           6.8 แรงงาน

แรงงานก็มีพวกรับจ้างทั่วไป  บางพวกก็ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  บางพวกก็ทำนา  บางพวกก็ประกอบอาชีพข้าราชการ   เป็นต้น

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

         7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

ตำบลบ้านแป้ง มี  4 หมู่บ้าน คือ บ้านแป้งหมู่ 1  บ้านแป้งหมู่ 2  บ้านปูนหมู่ 3  บ้านโคกเจ๊กหมู่ 4

มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของตำบล

         7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

พื้นที่ทำการเกษตรตำบลบ้านแป้ง มีดังนี้

หมู่ที่ จำนวนพื้นที่  ไร่/งาน/ตารางวา หมายเหตุ
1 1,696 ไร่  66 ตารางวา ทำนา
2 848 ไร่  2 งาน  83 ตารางวา ทำนา
3 962 ไร่   94 ตารางวา ทำนา
4 1,416 ไร่  1 งาน  48 ตารางวา ทำนา
รวม 4,924 ไร่  3 งาน  91  ตารางวา

 

          7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ  คลองชุมแสง  คลองบางผี  คลองบ่อหลา

          7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหล่งน้ำกินก็จัดซื้อที่ร้านเทพเจริญพร  แหล่งน้ำใช้ก็ใช้น้ำประปา

8.ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม

         8.1 การนับถือศาสนา

ประชาชนตำบลบ้านแป้งนับถือศาสนาพุทธ  มีวัดบ้านแป้งเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญ  1 แห่ง

         8.2 ประเพณีและงานประจำปี

ก็มีประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษา

เป็นต้น ส่วนงานประจำปีก็มีงานรำวงวันสงกรานต์ซึ่งจัดที่วัดบ้านแป้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์

         8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ใช้ภาษากลางเป็นภาษาราชการ  ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นก็มี

         8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้

9.ทรัพยากรธรรมชาติ

           9.1 น้ำ 

มีแหล่งน้ำจืดที่สำคัญ คือ แม่น้ำเจ้าพระยา  คลองชุมแสง คลองบ่อหลา  คลองบางผี

          9.2 ป่าไม้

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มไม่มีป่าไม้

          9.3 ภูเขา

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  ไม่มีภูเขา

          9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ดิน ในตำบลบ้านแป้ง ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวตลอดชั้น การระบายน้ำค่อนข้างเลว  น้ำซึมผ่านปานกลาง  เหมาะสมในการปลูกข้าว  แต่มีปัญหาเรื่องดินเป็นกรด (ดินเปรี้ยว)  ลักษณะสีของดินดำเทา  ดำน้ำตาล  น้ำตาลเทา

น้ำ  เป็นน้ำจืด   น้ำในลำคลองบางแห่งก็มีสารพิษจากการเกษตรเจือปน

10.อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย)

โครงสร้างของหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง มีโครงสร้างการบริหารตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่5) พ.ศ. 2546 มีโครงสร้างการบริหารงาน 2 ส่วน ประกอบด้วย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และมีอำนาจหน้าที่ 3 ประการ คือ

 1. .ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบล

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน โดนกรแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการมีอำนาจหน้าที่ 4 ประการ ดังนี้

 1. บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบัญญัติ และแผนพัฒนาตำบล
 2. จัดทำแผนพัฒนาตำบลและงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย