ประกาศ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งขอประกาศให้เจ้าของป้าย ที่ติดตั้งป้ายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 จึงประกาศมาให่ทราบโดยทั่วกัน