ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดดำเนินการตาม  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 จากเดิมให้ชำระภายในเดือน เมษายน 2565 เป็นภายในเดือน กรกฏาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม แนบมาในเอกสารข้างท้ายนี้

    ประกาศขยายเวลาชำระภาษี 2565