ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียด ตามที่แนบไฟล์ท้ายนี้

ประกาศฯ ยกย่องเชิดชูเกียรติ2564