กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน ในการพัฒนาตำบลบ้านแป้ง

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน ในการพัฒนาตำบลบ้านแป้ง