สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.65 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.65 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.65