ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ บัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภดส 3 บ้านแป้ง 2565