การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564

การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564
          ด้วย พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 มีผลบังคับใช้ในวันที่22 พฤศจิกายน 2564 โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กำหนดให้การต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อยู่ในบัญชีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 โดยผู้อนุญาตซึ่งได้แก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายจะต้องดำเนินการจัดให้มีช่องทางสำหรับรองรับการชำระค่าธรรมเนียมอย่างน้อยหนึ่งช่องทาง รวมทั้งกำหนดรายละเอียดวิธีการชำระค่าธรรมเนียม และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ตามนัยของมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564
          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง จึงกำหนดรายละเอียดและช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้
  1. ใบอนุญาตที่ชำระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 2 ประเภท ได้แก่
     1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     1.2 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  1. อัตราค่าธรรมเนียม (ตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง)
  2. เงื่อนไข
     ผู้รับใบอนุญาตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (ตามวันหมดอายุที่ระบุไว้ในใบอนุญาต)ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
  1. ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
     ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอใบอนุญาตให้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราในข้อ 2 ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
     4.1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
     4.2 โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยเข้าบัญชีตามที่ผู้อนุญาตได้แจ้งบัญชีธนาคารให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ
  1. ขั้นตอนดำเนินการ
     5.1 ช่องทางที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ตั้งอยู่เลขที่ 1 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ ดังนี้
          (1) ผู้รับใบอนุญาตหรือตัวแทน (ผู้รับมอบอำนาจ) นำใบอนุญาตใบเดิมที่ได้รับอนุญาต ไปยื่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เพื่อขอชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว ในวันและเวลาราชการ
          (2) รับใบเสร็จรับเงิน
          (3) รับใบอนุญาตเมื่อผู้อนุญาตได้อนุญาตแล้ว โดยแจ้งนัดหมายการรับใบอนุญาต
     5.2 ช่องทางที่ 2 กรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ดำเนินการ ดังนี้
          (1) ผู้รับใบอนุญาตหรือตัวแทน โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เลขที่บัญชี 150-6-00213-7) เพื่อชำระค่าธรรมเนียม การต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต โดยชำระอัตราค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเดิม และก่อนวันสิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับนั้น
          (2) ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียดของใบอนุญาตให้ผู้อนุญาตทราบทาง
E – mail : Banpang2564@gmail.com
          (3) ออกหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) หรือออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาต (ใบอนุญาต)
          (4) ผู้อนุญาตแจ้งการนัดหมายรับใบเสร็จรับเงิน และใบอนุญาต อาจส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่งใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ก็ได้
     ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง หมายเลขโทรศัพท์  035-795510

 

ข่าว ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น.