ปะกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขวาง(เลียบคลองชุมแสง)เชื่อมถนนคลองส่งน้ำที่ ๑๑

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ขอประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขวาง(เลียบคลองชุมแสง)เชื่อมถนนคลองส่งน้ำที่ ๑๑ เอกสารตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขวาง