ประกาศ ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ได้ดำเนินการประกาศ ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง  ขึ้น

       จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน   รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้