กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564

       นายสำราญ ธรรมสุนทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง นางศิริพรรณ จันทร์เกิด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ร่วมกับนายพะเยาว์ สุพงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลล้านแป้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 กุมพาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง