การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้าง

02  ข้อมูลผู้บริหาร

03  อำนาจหน้าที่

04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05  ข้อมูลการติดต่อ

06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

07  ข่าวประชาสัมพันธ์

08  Q&A

09  Social Network

การบริหารงาน

10  แผนการดำเนินงานประจำปี

11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17  E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจักจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28  รายการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภาายในหน่วยงาน