กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านแป้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านแป้ง จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

IMG_20201019_0001