การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง มีความประสงค์รับสมัครบุคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ การสรรหา และการเลือกสรร ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐  โดยมีรายละเอียด ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้