รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และประโยชน์สุขของประชาชน

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งขอรายงานผลการดำเนินงาน            ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และประโยชน์สุขของประชาชน

 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ วัดบ้านแป้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร