ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต ตามไฟล์นี้แนบมาพร้อมนี้