ประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดเก็บ และการขนขยะมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดเก็บ และการขนขยะมูลฝอย ตามประกาศที่แนบมานี้