รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณจุดบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณจุดบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒