เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามช่องทางดังนี้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/zhz6c8