การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตัวชี้วัด  การเปิดเผยข้อมูล

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

01  โครงสร้างพื้นฐาน

02  ข้อมูลผู้บริหาร

03  อำนาจหน้าที่

04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05  ข้อมูลการติดต่อ

06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

07  ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08  Q&A

09  Social Network

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 2  การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

10  แผนการดำเนินงานประจำปี

11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแระจำปีรอบ 6 เดือน

12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17  E-Service

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18  แผนการใช้จ่าายงบประมาณประจำปี

19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21  แผนการจัดซื้อจดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 4  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   ตัวชี้วัด  การป้องกันการทุจริต

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินควมเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน