ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ ,ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อบัญญัติ เรื่อง  การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละออง พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ และ นายอำเภอบางปะอิน ได้พิจารณาเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ทั้ง ๓ เรื่อง ตามหนังสืออำเภอบางปะอิน ที่ อย ๐๐๒๓.๑๓/๑๘๗๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร  ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ทั่ง ๓ เรื่อง เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละออง พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓