การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งได้ดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) โดยกระบวนงานที่ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวได้แก่

  • การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ
  • การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง