กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
เรื่อง กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2563
…ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ภายในระยะเวลา ดังนี้

*** ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง***
………หลังจากได้รับหนังสือแจ้งประเมินให้ชำระภาษี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 …….

***ภาษีป้าย***
……..ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม 2563 ชำระภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3)

สอบถามขอรับแบบและยื่นชำระภาษีได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง                                              องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง โทร 035-795510