โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

H1 tag

เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ร่วมกับ เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง จัดทำโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้สามารถช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28