เปิดรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านแป้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านแป้ง เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม – 30 เมษายน 2563                      ที่มีคุณสมบัติดังนี้                                                                                                                1. เด็กต้องมีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน  ถึง 3 ปี (นับถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2563)                                      2. สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร                                                                                                          1. สูติบัตร                                                                                                                        2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                          3. สมุดบันทึกสุขภาพ หรือใบรับรองแพทย์                                                                                    4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านแป้ง โทร 065-6131641