พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

เมื่อวันที่ ๒๓ มกรคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานและองค์กรต่างๆในพื้นที่ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ