กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ร่วมกับ อสม.ตำบลบ้านแป้ง ร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายในชุมชนตำบลบ้านแป้งต้านยาเสพติด_๑๙๐๖๒๘_0002 ต้านยาเสพติด_๑๙๐๖๒๘_0004