โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

 

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ได้ดำเนินการโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ณ ห้องประชุม รพ.สต. ตำบลบ้านแป้ง๒

จิตอาสา 904_๑๙๐๖๒๘_0044 จิตอาสา 904_๑๙๐๖๒๘_0033 จิตอาสา 904_๑๙๐๖๒๘_0035 จิตอาสา 904_๑๙๐๖๒๘_0043