กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

องค์การริหารส่วนตำบลบ้านแป้งให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจึงจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต ให้ประชาชน คนในชุมชนมีส่วนช่วยกันและเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าวขึ้น

หากท่านพบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ ตามช่องทาง ดังนี้

  • โทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๕๗๙-๕๕๐๙
  • E-mail : banpang_org@outlook.com                                                                            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง                                                                                      ๓  มกราคม ๒๕๖๒