แจ้งเตือนกำหนดระยะเวลาการชำระภาษี

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง แจ้งเตือนกำหนดระยะเวลาการชำระภาษี  ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียม ประจำปี ๒๕๖๒

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ให้ผู้รับประเมินหรือบุคคลผู้พึงชำระค่าภาษี ยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินและชำระค่าภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และยื่นชำระภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งการประเมิน

๒. ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป. ๑) และชำระเงินค่าภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒ (กรณีติดป้ายใหม่ให้ยื่นแบบแสดงรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งและแสดงป้าย

๓. ภาษีบำรุงท้องที่ ให้ผู้รับประเมินหรือบุคคลผู้พึงชำระค่าภาษียื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.๕) เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินและชำระเงินค่าภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๒ (บุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น)

๔. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ / ตลาด / สถานที่จำหน่ายอาหาร , สถานที่สะสมอาหาร ให้ผู้ที่จะขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาต / คำขอต่ออายุก่อนวันหมดอายุใบอนุญาต

จึงประกาศให้ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าของร้าน ฯ และบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีหน้าที่ชำระภาษีดังกล่าวข้างต้นทราบ

สำหรับกำหนดระยะเวลาในการเตรียมชำระภาษีทุกประเภทประจำ ๒๕๖๒